Oznámenie o zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva - 28. september 2017 (štvrtok) o 19:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 28. september 2017 o 19.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Schválenie predaja obecného pozemku - Jaroslav Víťazka, Haškova 87, Banská Bystrica.
  4. Schválenie predaja obecného pozemku -  Mária Matúšková a Marián Matúška, Pod Borovicami 283/8, Trnavá Hora.
  5. Schválenie predaja obecného pozemku – Michal Mojžiška, Jastrabá 193.
  6. Schválenie predaja obecného pozemku – Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204.
  7. Marián Masaryk, Jastrabá 169 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
  8. Schválenie uznesení.
  9. Záver.                                                                 

 

 Vojtech Sklenár,  starosta obce

  

 

 

V Jastrabej dňa 25.09.2017