Oznámenie o zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva - 23. august 2017 (streda) o 18:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 23. august 2017 o 18.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Návrh programu zasadnutia:

1.   Otvorenie zasadnutia.

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.   Schválenie vykurovania telocvične v ZŠ s MŠ Jastrabá č. 188.

4.   Schválenie uznesenia.

5.   Záver.

 

Vojtech Sklenár

    starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.08.2017