Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - rozšírenie verejného vodovodu