Oznam - výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie prívodu pitnej vody k plánovanej IBV výstavbe (6 rodinných domov) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.02.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

                                                                                                Vojtech Sklenár

                                                                                                 starosta obce

 

V Jastrabej dňa  06.02.2017