Návrh VZN obce Jastrabá č. 2/2016 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Jastrabá

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jastrabá

o určení školského obvodu základnej školy

na území Obce Jastrabá č. 2/2016

 

Obec Jastrabá v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 8 ods. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmysle § 20 ods. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jastrabá

o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Jastrabá

Obecné zastupiteľstvo Obce Jastrabá podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce (ďalej len „VZN“).

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

  1. Účelom tohto VZN podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. je určiť školský obvod základnej školy zriadenej Obcou Jastrabá v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základnej školy.

 

Čl. 2 

Pôsobnosť

  1. Pôsobnosť tohto VZN sa vzťahuje na základnú školu, ktorej zriaďovateľom je Obec Jastrabá, a to:

            Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188.

 

Čl. 3 

Práva žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku a ich zákonných zástupcov

  1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

      2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú škola ako je spádová škola (mimo školského obvodu, v ktorom           má dieťa trvalé bydlisko).

      4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo spádovej školy (mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé                 bydlisko), so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

      5. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku mimo spádovej školy (mimo školského obvodu základnej školy, v               ktorej má trvale bydlisko), nemá nárok na úhradu nákladov na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska.

 

Čl. 4

Povinnosti riaditeľa základnej školy a obce ako zriaďovateľa

1.     Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v         školskom obvode spádovej školy – v Obci Jastrabá, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

2.     Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka, ktorý nepatrí do jeho školského obvodu (podľa čl. 3 ods. 4  tohto VZN), oznámi túto skutočnosť         riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol             žiak prijatý - Obci Jastrabá.

3.     Obec ako zriaďovateľ základnej školy, ktorá prijala žiaka mimo svojho školského obvodu (podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN), oznámi obci, v         ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v obci.

 

Čl. 5 

Školský obvod základnej školy

  1. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí určené územie obce, z ktorého žiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      2. Obec Jastrabá v zmysle zákona č. 596 /2003 Z. z. určuje pre Základnú školu s materskou školou, Jastrabá č. 188 (rozpočtovú             organizáciu s právnou subjektivitou) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre               ročníky 1 - 9 celé katastrálne územie Obce Jastrabá, Obce Bartošova Lehôtka, Obce Ihráč, Obce Pitelová a Obce Nevoľné.

 

 

Záverečné ustanovenia

  1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k určeniu školských obvodov sa vzťahujú osobitné predpisy:

          a. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení                      neskorších predpisov,

          b. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                      predpisov.

       2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

       3. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh VZN vyvesený dňa 16.septembra 2016 a zvesený dňa 30.septembra 2016 pred           zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 396/1990 Zb. bolo VZN vyvesené 05.10.2016 po zasadnutí                   obecného zastupiteľstva.

       4. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jastrabej uznesením č. ......../2016 zo dňa 04.10.2016.

       5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.októbra 2016 a právoplatnosť dňom 19.októbra 2016.

 

 

 

                                                                                            ...........................................

                                                                                                      Vojtech Sklenár

                                                                                                        starosta obce