Návrh - VZN č.2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí v ZŠ s MŠ Jastrabá č.188

Príloha: