Návrh rozpočtu obce Jastrabá, ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021