Návrh rozpočtu obce Jastrabá, ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020