Mapový portál GEOSENSE

   

Vážení spoluobčania, obec Jastrabá zakúpila mapový portál od spoločnosti GEOSENSE SK s.r.o. Mapový portál je výkonná webová aplikácia pre zobrazovanie všetkých dostupných mapových podkladov, katastrálnej mapy, inžinierských sietí, cintorínov, pasportov a evidencií majetku, bodov záujmu a pod., pomocou aplikácie je možné pracovať s údajmi z katastra nehnuteľností, zisťovať údaje o vlastníkoch, budovách a jednotkách s možnosťou zostavovania špeciálnych úloh. Obec má zatiať v mapovom portáli nasledovné vrstvy: Mapa katastra nehnuteľností, mapa parcelných čísiel, Mapa druhov pozemkov, Mapa vlastníctva pozemkov obce, Mapa podielov vlastníkov pri jednotlivých pozemkov (počet vlastníkov pozemkov).

Veríme, že spustením mapového portálu sa nám podarilo vylepšiť informovanosť občanov a skvalitniť služby, ktoré poskytujeme Vám, návštevníkom našej webovej stránky.

Odkaz na stránku GEOSENSE: www.geosense.sk/geoportal/jastraba/