Kompetencie

Obec Jastrabá svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec Jastrabá je samostatný územný samosprávny i správny celok Slovenskej republiky.
Obec Jastrabá je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Jastrabej.
Výkon úloh stavebného úradu zabezpečuje Spoločný obecný úrad so sídlom Mestského úradu Žiar nad Hronom podľa zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon - v znení neskorších predpisov.

Pod správu obce Jastrabá patrí:
→ obecný úrad
materská škola
→ školská jedáleň
→ školský klub detí
→ obecná knižnica
→ obecný cintorín
→ dom smútku