História

Prvá písomná zmienka o obci Jastrabá

Rok 1487 znamená pre obec Jastrabá symbol prvej písomne doloženej identity obce.V staršej slovenskej historiografii, prevládali názory o prioritách prvej písomnej zmienky o obci. Táto bola považovaná za dátum založenia obce, hoci oblasť mohla byť častokrát osídlená skôr. U Jastrabej poznatky súčasnej historiografie, tiež niektorých vedných disciplín akceptujú jej existenciu oveľa skôr, ako je záznam v písom­nom prameni z r. 1487. V tomto smere poznatky o začiatkoch ľudskej činnosti na území Jastrabej vychádzajú z archeologických nálezov predmetov viace­rých pravekých kultúr. Tieto dokladujú sídlisko ľudu s kanelovanou kerami­kou, lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a sídlisko z obdobia halštatského a rímskobarbarského. Nálezy pravekých kultúr na území Jastra­bej dokumentujú v podstate už v praveku intenzívnu ľudskú činnosť.

Na objasnenie otázky o osídlení od praveku k ďalšej spoločenskej formáciíe si vyžaduje systematický archeologický výskum. Po­dobne pre staršie stredoveké obdobie feudalizmu by dopomohli k rozšíreniu poznatkov problematiky osídlenia výskumy jazykovedy, architektúry, dejín umenia. V prípade Jastrabej ako aj u iných susedných lokalít, historiografia nastupuje v súvislostiach spojených so vznikom prvých písomných údajov nachádzajúcich sa v historických prameňoch. Tieto sa pre severnú časť Tekov­ského komitátu /stolice/, na území ktorého sa formovala osada a dedina Jastrabá, viažu na skoršie obdobia ako je druhá polovica 15. storočia, kedy sa v konkrétnej forme Jastrabá uviedla v písomnom prameni.

 

Historické názvy obce

rok 1487 Bezstrebe

rok 1559 Zetrebe, Istrebe,

rok 1570 Jestrebe,

rok 1773 Jastreby,

za Uhorska Karvaly,  

rok 1920 Jastrabie,

rok 1927 Jastrabá.