Civilná ochrana

        Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

 

Jadrová elektráreň

Odporúčaná činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Mapa sejzmitického výskytu v Slovenskej republike

Hygienická očista osôb

Prostriedky na ochranu dýchacích ciest

Spôsob zabezpečenia individuálnej ochrany osôb

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Čo robiť v prípade teroristického útoku

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami

Účastník dopravnej nehody

Jednotka civilnej ochrany

Záchranné práce

Ako sa správne ukryť

Čo robiť pri evakuácii

Čo znamená keď zaznie siréna? (Varovné signály)

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach