Výberové konanie - plynofikácia dvoch pavilónov ZŠ Jastrabá

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na plynofikáciu dvoch pavilónov základnej školy v Jastrabej, a to v nasledujúcich krokoch:

-         vypracovanie projektovej dokumentácie (po obhliadke objektov)

-         vypracovanie výkazu výmer

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 21.jún 2017 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2017 o 17.00 hod.

Výberové konanie - výkopové práce

          Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na výkopové práce pre uloženie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 30.06.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

      starosta obce

POĎAKOVANIE STAROSTU

Obec Jastrabá, Jastrabá 130, 967 01 Kremnica

 

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

 

Syndikovať obsah