Bezplatný rozbor krvi pre občanov nad 40 rokov

Vážení spoluobčania,

v spolupráci s obecným úradom sme pre Vás v rámci projektu ZDRAVÉ SRDCE zameraný na zníženie počtu srdcovocievnych ochorení a ich prevenciu pripravili  bezplatné rozbory krvi.

Bezplatný rozbor krvi z kvapky krvi z prsta, kde môžete byť najedený,  si môže dať urobiť každý občan našej obce vo veku nad 40 rokov  dňa 01.02.2013, t.j. v piatok na obecnom úrade v malej zasadačke v čase od 10:30 hod. do 15:00 hod.

Voľné miesto upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej

O Z N A M

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o voľné pracovné miesto upratovačky na obecnom úrade v Jastrabej, aby svoje žiadosti posielali do 28.01.2013 na obecný úrad v Jastrabej.

 Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.01.2013

Technické služby - 2 oznamy

1. OZNAM

Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú občanom, ktorým nebola dňa 11.01.2013 vysypaná zberná nádoba - kukanádoba, aby si komunálny odpad ukladali do vriec, ktoré im budú odvezené v budúcom zbere kom. odpadu, t.j. 25.01.2013.

 

2. OZNAM

Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. oznamujú občanom, že ak sa pri vývoze komunálneho odpadu poškodí zberná nádoba - kukanádoba, je treba túto skutočnosť ihneď nahlásiť na obecný úrad v Jastrabej, aby Technické služby mohli k tomu zaujať stanovisko.

Návrh VZN obce Jastrabá č. 8/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Na úradnej tabuli obce Jastrabá (pri vchode do cintorína) a na webovej stránke je zverejnený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 01.01.2013.

Svoje pripomienky k nemu môžete adresovať na obecný úrad v Jastrabej v termíne do 14.12.012. Na pripomienky doručené po tomto termíne sa už nebude prihliadať.

Príloha: 
Syndikovať obsah