Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - IX. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

IX. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

Výberové konanie - vyhotovenie projektovej dokumentácie

O Z N A M

         Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vyhotovenie projektovej dokumentácie na zriadenie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ v Jastrabej.

Ponuky zasielajte na Obecný úrad v Jastrabej do 31.01.2014.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  08.01.2014

 

 

 

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

VIII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam - čerpanie dovolenky na obecnom úrade

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 23.12.2013 – 01.01.2014 bude obecný úrad zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa  19.12.2013

 

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 18. december 2013 (streda) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Výsledky volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 23.11.2013 v Jastrabej - II.kolo

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 473

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 74

Počet odovzdaných obálok: 74

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 73

 

Marian Kotleba, Ing., Mgr.: 49 hlasov

Vladimír Maňka, Ing.: 24 hlasov

Syndikovať obsah