Návrh VZN obce Jastrabá č. 8/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Na úradnej tabuli obce Jastrabá (pri vchode do cintorína) a na webovej stránke je zverejnený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 01.01.2013.

Svoje pripomienky k nemu môžete adresovať na obecný úrad v Jastrabej v termíne do 14.12.012. Na pripomienky doručené po tomto termíne sa už nebude prihliadať.

Príloha: 

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov každý pondelok a štvrtok

Spoločnosť AGRO - BLÁŽOVCE, s.r.o. z Turčianskych Teplíc bude predávať mobilným mliekomatom, surové kravské mlieko a originálne balené mliečne výrobky od slovenských výrobcov. Predaj sa bude uskutočňovať každý pondelok a štvrtok v čase od 12:45 do 13:10. Cena mlieka za liter je 0,60 centov.

Syndikovať obsah