Výsledky volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 23.11.2013 v Jastrabej - II.kolo

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 473

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 74

Počet odovzdaných obálok: 74

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 73

 

Marian Kotleba, Ing., Mgr.: 49 hlasov

Vladimír Maňka, Ing.: 24 hlasov

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

VII. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

VI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam - úcta k starším

 

         Obecný úrad v Jastrabej pozýva občanov dňa 27.10.2013 o 14.30 hod. do kultúrneho domu v Jastrabej na príjemné posedenie pri príležitosti úcty k starším.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 15. október 2013 (utorok) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

V. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Syndikovať obsah