Oznámenie o počte obyvateľov obce Jastrabá pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014

 

                  

                   OBEC JASTRABÁ,  Jastrabá č. 130,  967 01  Kremnica

 

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XVI.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o miesto knihovníčky - knihovníka v miestnej obecnej knižnici, aby sa prihlásili na obecný úrad v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 21.07.2014

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XV. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 25. jún 2014 (streda) o 17.30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XIV.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XIV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 11. jún 2014 (streda) o 17.30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 11. jún 2014 o 17.30 hod.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 483

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 63

Počet odovzdaných obálok: 63

Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 63

Účasť voličov vo voľbách v %: 13,04

 

Syndikovať obsah