Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XVI.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XVI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o miesto knihovníčky - knihovníka v miestnej obecnej knižnici, aby sa prihlásili na obecný úrad v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 21.07.2014

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XV. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 25. jún 2014 (streda) o 17.30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XIV.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XIV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 11. jún 2014 (streda) o 17.30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 11. jún 2014 o 17.30 hod.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 483

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 63

Počet odovzdaných obálok: 63

Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 63

Účasť voličov vo voľbách v %: 13,04

 

Syndikovať obsah