Oznam - vedenie obecnej knižnice

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o miesto knihovníčky - knihovníka v miestnej obecnej knižnici, aby sa prihlásili na Obecný úrad v Jastrabej.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

V Jastrabej dňa24.11.2014

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Prejav starostu obce - poďakovanie.

Vážení občania,

        dovoľte mi aj touto cestou úprimne sa vám poďakovať za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v sobotu 15.11.2014.

Výsledky komunálnych volieb v obci Jastrabá dňa 15.11.2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 474

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 338

Počet odovzdaných obálok: 338

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 324

Počet poslancov, ktorý sa má zvoliť: 7

Počet zvolených poslancov: 7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 330

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Oznámenie o zvolaní mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva - 05.november 2014 (streda) o 15:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 05. november 2014 o 15.30 hod.

Vykurovacie obdobie - dodržiavanie požiarnobezpečnostných predpisov

Vážení občania !

     Vykurovacie obdobie je jedno z rizikových časových období počas roka sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiarov. Počas tohto obdobia je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzajú do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť.

Syndikovať obsah