Dni jarnej čistoty - oznam

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 10. apríla 2015 – 13. apríla 2015 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu.Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnych porastov

     Príchodom jarných slnečných dni chceme upozorniť na všeobecne známy a medializovaný zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.  Občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a porušujú. Ak sa pozrieme na štatistiku požiarovosti za rok 2014  na území okresov Žiar nad Hronom,  Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 116 požiarov a priame škody boli 798 865,- €.

POĎAKOVANIE STAROSTU

        Touto cestou sa chcem poďakovať Športovému klubu Jastrabá – všetkým futbalistom za dôstojnú reprezentáciu obce Jastrabá. Dňa 07.03.2015  na štadióne VION v Zlatých Moravciach odohrali medzištátny prípravný zápas proti rakúskemu futbalovému mužstvu Altlengbach, ktorý vyhrali 2:0.

        Zvlášť by som sa chcel poďakovať Michalovi Hudecovi za organizáciu tohto prípravného zápasu.

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 27. 02. 2015

 

v y h l a s u j e

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 27.február 2015 (piatok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

 Termín konania: 27. február 2015 o 17.00 hod.

Obecná knižnica znovu otvorená

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 05.02.2015 bude znovu otvorená obecná knižnica. Knižnica bude otvorená každý štvrtok v čase od 15:00 hod. - 16:30 hod. Nachádza sa v priestore obecného úradu v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 03.02.2015

Vojtech Sklenár, starosta obce 

Syndikovať obsah