Oznam - MDD

Onamujeme všetkým deťom, že MDD, ktoré sa malo konať v sobotu 30.05.2015 na ihrisku Pod Skalou sa ruší, a to z dôvodu nepriaznivého počasia. Z tohto dôvodu sa MDD bude konať dňa 01.06.2015 (pondelok) na ihrisku pri ZŠ s MŠ v Jastrabej so začiatkom o 8:30 hod.

Všetky -  aj malé detičky s rodičmi sú srdečne vítané.

 

V Jastrabej dňa 28.05.2015.

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 27. máj 2015 (streda) o 17:00 hod.

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 27. máj 2015 o 17.00 hod.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

 

Okresný úrad  Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v a 


Syndikovať obsah