Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR v obci Jastrabá 05.03.2016

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR v obci Jastrabá 05.03.2016


Počet voličov zapísaných v zozname voličov:          463

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:         287

Počet platných hlasovacích lístkov:                         286

 

 

Oznam - výberové konanie

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na ťažbu, približovanie a manipuláciu drevnej hmoty v k.ú. Jastrabá pre rok 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecný úrad v Jastrabej do 10.03.2016.

 Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 V Jastrabej dňa 25.02.2016

 

 

 

Oznámenie - Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

       Obec Jastrabá oznamuje občanom, že sa zapojila do výzviev o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020, a to:

- Výzva číslo 12/PRV/2015, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (aktivita č.6) - Projekt "Kamerový systém obec Jastrabá".

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 05. február 2016 (piatok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

  

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Syndikovať obsah