Oznam - výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie prívodu pitnej vody k plánovanej IBV výstavbe (6 rodinných domov) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 19.december 2016 (pondelok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 19. december 2016 o 17.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.

Syndikovať obsah